تبلیغات
.: جهاد مقدس :. - ارکان اصلی سازمان ملل

ارکان اصلی سازمان ملل

چهارشنبه 9 شهریور 1384 07:08

 
ارسال شده در: ماهیت سازمان ملل! ،

"فریب خورده كسی است كه خود را بفریبد... پس به آرزوها(یی....) ، كه موجب سبكی "عقل"و فراموشی"یاد خدا"ست، میدان مدهید كه این خود  گونه ای فریب است و كسی كه چنان كند ، فریب خورده است!(خطبه 85- ص171)

   در ادامه مطالب قبل ، مروری داریم بر "اركان اصلی" سازمان ملل متحد :

"منشور ملل متحد" كه در 24 اكتبر 1945م. قّوت اجرایی یافت ، شش ركن اصلی برای این سازمان تأسیس كرده است:

   1. مجمع عمومی : شامل كلیّه اعضاء سازمان ملل متحد است كه هر یك از آنها در مجمع ، دارای یك رأی هستند.

   2.شورای امنیت : شامل 5 عضو دائم - امریكا ، انگلستان ، روسیه ، فرانسه و چین- و 10 عضو موقّت است كه برای مدت دو سال توسّط مجمع عمومی انتخاب شده و در ضمن نمی توانند دو بار پشت سر هم انتخاب شوند.

   3.شورای اقتصادی و اجتماعی : شامل 54 عضو است كه 18عضو آن برای یك دوره سه ساله توسط مجمع انتخاب می شوند و انتخاب مجدّد نیز ممكن است.

   4.شورای قیمومیت : ركن اصلی سازمان ملل متّحد برای نظارت بر سرزمینهایی است كه زیر نظر "نظام قیمومیّت بین المللی" قرار گرفته اند.

شورای قیمومیّت شامل ؛ اعضاء اداره كننده سرزمینهای تحت قیمومیّت ، اعضاء دائمی شورای امنیت كه اداره كنندۀ این سرزمینها نیستند ، و تعداد مشابهی از سایر كشورهایی كه ادارۀ این سرزمینها را بر عهده ندارند و برای یك دورۀ سه ساله ، توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند.

   5. دیوان بین المللی دادگستری

   6. دبیرخانه : شامل یك دبیر كلّ  و تعدادی كارمند مورد نیاز سازمان می باشد. نكته قابل توجّه اینكه؛ دبیر كلّ ، به توصیۀ شورای منیت! و توسط مجمع عمومی منصوب می شود.

كارگزاریهای بین الدّولی :

سازمانهای جداگانه و خود مختاری به شمار می روند كه طبق موافقت نامه های خاصّی با سازمان ملل متّحد مرتبط می شوند  و از خود ، هیئتهای مقنّنه ، مجریّه ، دبیرخانه و بودجه دارند. از توضیح و تشریح آنها می پرهیزیم و تنها به نام آنها اكتفا می كنیم؛ هر چند شرح احوال هریك از آنها و خدماتی كه در جهت" اغراض و مطامع بانیانشان" كرده اند ، خود داستانی شنیدنی است!

این كارگزاریها عبارتند از : آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) ، سازمان بین المللی كار (ILO) ، سازمان خواربار و كشاورزی (FAO) ، سازمان علمی آموزشی و فرهنگی (UNESCO) ، سازمان جهانی بهداشت (WHO) ، بانك جهانی (IBRD) ، بنگاه مالی بین المللی (IFC) ، انجمن بین المللی توسعه (IDA) ، صندوق بین المللی پول (IMF) ، سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری (ICAO) ، اتّحادیّه پستی جهانی (UPU) ، اتّحادیّه بین المللی مخابرات دور (ITU) ، سازمان جهانی هواشناسی (WMO) ، سازمان بین الدّولی مشورتی دریایی (IMCO) ، تشكیلات جهانی حقوق روشنفكری (برای حفظ حقوق اختراع و ابداع و تألیف و...)(WIPO) ، بنیاد بین المللی برای پیشرفت كشاورزی(IFAD) ، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) !

...در ظاهر تمام اینها جملاتی دلنشین و نوید دهنده به دنیایی آرام ، منظم و....است! اما این اهداف هستند كه هر چیز را شكل واقعی می دهند. همانطور كه اندیشمندان و نظریه پردازان "علم ارتباطات"(... ریشه اولیه این نظریات نیز از "دانشكده جامعه شناسی شیكاگو" بیرون آمده ، دانشكده ای كه در سال 1892م. با كمك مالی "بنیاد راكفلر"- ثروتمند امریكایی صهیونیست-تأسیس شد...!!! ) معتقدندكه "معانی را نه در كلمات بلكه در مردم باید جستجو كرد" !

...ذكر این مطلب را نیز لازم می دانم كه طرفداران "دیدگاههای انتقادی" معتقدند كه: "...وسایل ارتباط جمعی ، عملاُ از ارزشها و اندیشه هایی نظیر "مصرف گرایی" ، "فرد گرایی افراطی"، "نخبه گرایی" ، "خشونت طلبی" و...- كه از عوامل غیر مستقیم سلطه گری استعمار جدید به شمار می روند- را گسترش می دهند ،كه در فرآیند "توسعه"كشورها ،تأثیرات نامطلوبی بر جای می گذارند! شاید به نظر بی ربط بیاید ،اما اگر بدانیم كه منشاء تمام این افكار یك چیز است ؛"گسترش سلطه گری استعمار "؛ آنوقت معنای خیلی چیزها تغییر خواهد كرد!!!

...بحث به درازا كشید...! ان شاءالله در مبحث بعدی ، دلایل دیگری را در تائید نظر، "سلطه صهیونیست"بر این سازمان را به طور خلاصه بررسی خواهیم كرد.

سربلند باشید


هم اندیشی